Home
 
phim han quoc - Thần Y Huh-Joon 64/64 (Uslt)
than y huhjoon
Thần Y Huh-Joon 64/64 (Uslt)
64 episodes | 2269350 views  | 
Click +1 for faster streaming Share this with friends
Mirror 1: 1a 1b 1c 2a 2b 2c 3a 3b 3c 4a 4b 4c 5a 5b 5c 6a 6b 6c 7a 7b 7c 8a 8b 8c 9a 9b 9c 10a 10b 10c 11a 11b 11c 12a 12b 12c 13a 13b 13c 14a 14b 14c 15a 15b 15c 16a 16b 16c 17a 17b 17c 18a 18b 18c 19a 19b 19c 20a 20b 20c 21a 21b 21c 22a 22b 22c 23a 23b 23c 24a 24b 24c 25a 25b 25c 26a 26b 26c 27a 27b 27c 28a 28b 28c 29a 29b 29c 30a 30b 30c 31a 31b 31x 32a 32b 32c 33a 33b 33c 34a 34b 34c 35a 35b 35c 36a 36b 36c 37a 37b 37c 38a 38b 38c 39a 39b 39c 40a 40b 40c 41a 41b 41x 42a 42b 42c 43a 43b 43c 44a 44b 44c 45a 45b 45c 46a 46b 47a 47b 48a 48b 48c 49a 49b 49c 50a 50b 50c 51a 51b 51c 52a 52b 52x 53a 53b 53c 54a 54b 54c 55a 55b 55c 56a 56b 56c 57a 57b 57c 58a 58b 58c 59a 59b 59c 60a 60b 60c 61a 61b 61c 62a 62b 62c 63a 63b 63c 64a 64b 64c-End
Mirror 2: 1a 1b 1c 2a 2b 2c 3a 3b 3c 4a 4b 4c 5a 5b 5c 6a 6b 6c 7a 7b 7c 8a 8b 8c 9a 9b 9c 10a 10b 10c 11a 11b 11c 12a 12b 12c 13a 13b 13c 14a 14b 14c 15a 15b 15c 16a 16b 16c 17a 17b 17c 18a 18b 18c 19a 19b 19c 20a 20b 20c 21a 21b 21c 22a 22b 22c 23a 23b 23c 24a 24b 24c 25a 25b 25c 26a 26b 26c 27a 27b 27c 28a 28b 28c 29a 29b 29c 30a 30b 30c 31a 31b 31c 32a 32b 32c 33a 33b 33c 34a 34b 34c 35a 35b 35c 36a 36b 36c 37a 37b 37c 38a 38b 38c 39a 39b 39c 40a 40b 40c 41a 41b 41c 42a 42b 42c 43a 43b 43c 44a 44b 44c 45a 45b 45c 46a 46b 46c 47a 47b 47c 48a 48b 48c 49a 49b 49c 50a 50b 50c 51a 51b 51c 52a 52b 52c 53a 53b 53c 54a 54b 54c 55a 55b 55c 56a 56b 56c 57a 57b 57c 58a 58b 58c 59a 59b 59c 60a 60b 60c 61a 61b 61c 62a 62b 62c 63a 63b 63c 64a 64b 64c 65a 65b 65c
Mirror 3: 1a 1b 1c 2a 2b 2c 3a 3b 3c 4a 4b 4c 5a 5b 5c 6a 6b 6c 7a 7b 7c 8a 8b 8c 9a 9b 9c 10a 10b 10c 11a 11b 11c 12a 12b 12c 13a 13b 13c 14a 14b 14c 15a 15b 15c 16a 16b 16c 17a 17b 17c 18a 18b 18c 19a 19b 19c 20a 20b 20c 21a 21b 21c 22a 22b 22c 23a 23b 23c 24a 24b 24c 25a 25b 25c 26a 26b 26c 27a 27b 27c 28a 28b 28c 29a 29b 29c 30a 30b 30c 31a 31b 31c 32a 32b 32c 33a 33b 33c 34a 34b 34c 35a 35b 35c 36a 36b 36c 37a 37b 37c 38a 38b 38c 39a 39b 39c 40a 40b 40c 41a 41b 41c 42a 42b 42c 43a 43b 43c 44a 44b 44c 45a 45b 45c 46a 46b 46c 47a 47b 47c 48a 48b 48c 49a 49b 49c 50a 50b 50c 51a 51b 51c 52a 52b 52c 53a 53b 53c 54a 54b 54c 55a 55b 55c 56a 56b 56c 57a 57b 57c 58a 58b 58c 59a 59b 59c 60a 60b 60c 61a 61b 61c 62a 62b 62c 63a 63b 63c 64a 64b 64c
Mirror 4: 1a 1b 1c 2a 2b 2c 3a 3b 3c 4a 4b 4c 5a 5b 5c 6a 6b 6c 7a 7b 7c 8a 8b 8c 9a 9b 9c 10a 10b 10c 11a 11b 11c 12a 12b 12c 13a 13b 13c 14a 14b 14c 15a 15b 15c 16a 16b 16c 17a 17b 17c 18a 18b 18c 19a 19b 19c 20a 20b 20c 21a 21b 21c 22a 22b 22c 23a 23b 23c 24a 24b 24c 25a 25b 25c 26a 26b 26c 27a 27b 27c 28a 28b 28c 29a 29b 29c 30a 30b 30c 31a 31b 31c 32a 32b 32c 33a 33b 33c 34a 34b 34c 35a 35b 35c 36a 36b 36c 37a 37b 37c 38a 38b 38c 39a 39b 39c 40a 40b 40c 41a 41b 41c 42a 42b 42c 43a 43b 43c 44a 44b 44c 45a 45b 45c 46a 46b 46c 47a 47b 47c 48a 48b 48c 49a 49b 49c 50a 50b 50c 51a 51b 51c 52a 52b 52c 53a 53b 53c 54a 54b 54c 55a 55b 55c 56a 56b 56c 57a 57b 57c 58a 58b 58c 59a 59b 59c 60a 60b 60c 61a 61b 61c 62a 62b 62c 63a 63b 63c 64a 64b 64c 65a 65b
cham bi  Description - Thong tin them ve phim

Starring: Jun Kwang-Ryul, Hwang Su-Jung, Kim Byung-Se, Hong Jung-Min..

Download:
Tap 1:http://www.fileserve.com/file/nuzgVfGTap 2:http://www.fileserve.com/file/hnbEsT2Tap 3:http://www.fileserve.com/file/kE7pauqTap 4:http://www.fileserve.com/file/T6xHtf8Tap 5:http://www.fileserve.com/file/BgRpVMrTap 6:http://www.fileserve.com/file/dd2nykKTap 7:http://www.fileserve.com/file/wCHgZdGTap 8:http://www.fileserve.com/file/6jT9WcMTap 9:http://www.fileserve.com/file/K3XGmPGTap 10:http://www.fileserve.com/file/a6REGsBTap 11:http://www.fileserve.com/file/c4PRNEHTap 12:http://www.fileserve.com/file/gd8hZpcTap 13:http://www.fileserve.com/file/xQwTVgrTap 14:http://www.fileserve.com/file/YhCvmhvTap 15:http://www.fileserve.com/file/STs8rBMTap 16:http://www.fileserve.com/file/X9sGWf3Tap 17:http://www.fileserve.com/file/M4enPaGTap 18:http://www.fileserve.com/file/fZq3U4sTap 19:http://www.fileserve.com/file/kKntfaVTap 20:http://www.fileserve.com/file/MtpbJN3Tap 21:http://www.fileserve.com/file/CCe9jnjTap 22:http://www.fileserve.com/file/bTvqvtRTap 23:http://www.fileserve.com/file/9sM42tUTap 24:http://www.fileserve.com/file/j8uYBfZTap 25:http://www.fileserve.com/file/UfkX3zCTap 26:http://www.fileserve.com/file/JGThKskTap 27:http://www.fileserve.com/file/ZurqUSNTap 28:http://www.fileserve.com/file/nhtPWk7Tap 29:http://www.fileserve.com/file/TBgQgDkTap 30:http://www.fileserve.com/file/pbtjWqSTap 31:http://www.fileserve.com/file/byGezdnTap 32:http://www.fileserve.com/file/3VVWaUCTap 33:http://www.fileserve.com/file/dM6Cs3hTap 34:http://www.fileserve.com/file/aQQH5ThTap 35:http://www.fileserve.com/file/UxwhJkRTap 36:http://www.fileserve.com/file/2JvnmdqTap 37:http://www.fileserve.com/file/STXEgGBTap 38:http://www.fileserve.com/file/S3AKfvDTap 39:http://www.fileserve.com/file/GtMHwpNTap 40:http://www.fileserve.com/file/RKCUa8tTap 41:http://www.fileserve.com/file/wTNg6XkTap 42:http://www.fileserve.com/file/wUQfahrTap 43:http://www.fileserve.com/file/rq84zE6Tap 44:http://www.fileserve.com/file/yzvqjuMTap 45:http://www.fileserve.com/file/HzPHrTzTap 46:http://www.fileserve.com/file/pqJ5XZgTap 47:http://www.fileserve.com/file/ZKNCAqeTap 48:http://www.fileserve.com/file/B5N8jnFTap 49:http://www.fileserve.com/file/F2fqjdBTap 50:http://www.fileserve.com/file/fkmJDk8Tap 51:http://www.fileserve.com/file/5H4ECQqTap 52:http://www.fileserve.com/file/BZMmAqcTap 53:http://www.fileserve.com/file/Hbp2vyxTap 54:http://www.fileserve.com/file/XWTtprmTap 55:http://www.fileserve.com/file/cpNt2FkTap 56:http://www.fileserve.com/file/aMf5g9VTap 57:http://www.fileserve.com/file/FuvtcxGTap 58:http://www.fileserve.com/file/Jht6bmzTap 59:http://www.fileserve.com/file/GSG4XFjTap 60:http://www.fileserve.com/file/AsMktTkTap 61:http://www.fileserve.com/file/yYGaTpfTap 62:http://www.fileserve.com/file/Z9dfEbTTap 63:http://www.fileserve.com/file/H3qFBC7Tap 64:http://www.fileserve.com/file/zv22mDZ
Là con trai của tỳ thiếp, nên dẫu thông minh chăm chỉ, nhưng Huh Joon cũng buộc phải từ bỏ con đường khoa cử vì sự phân biệt địa vị xã hội của chế độ phong kiến Triều Tiên. Chàng trai trẻ Huh Joon bồng bột, nóng nảy đã có lúc trở thành đại ca của bọn buôn lậu dược liệu, cho đến ngày gặp gỡ tiểu thư Da-hee... Yêu và được yêu, Huh Joon quyết tâm mang đến cho Da-hee một cuộc sống hạnh phúc. Huh Joon từ bỏ những chuyến buôn lậu, nỗ lực học tập để trở thành thầy thuốc giỏi, không chỉ để cứu giúp người mà còn để thoát khỏi vị trí xã hội thấp kém bị rẻ rúng. Từ một người giúp việc trong nhà của một thầy lang nổi tiếng, Huh Joon trở thành một thầy thuốc giỏi nhờ nỗ lực và say mê học tập, nghiên cứu. Cuối cùng thì tài năng của Huh Joon cũng được thừa nhận, ông được mời vào hoàng cung và trở thành thái y của triều đình vào thời vua Seon Jo trị vì. Khi quân Nhật xâm lược Triều Tiên năm 1592, ông chính là người chăm sóc nhà vua cho tới phút cuối cùng. Chiến tranh chấm dứt, ông được phong tước năm 1604 và trở thành Thần y năm 1606. Tuy nhiên tước vị Thần y bị phế truất do sự phản đối của một số triều thần cao cấp...

Phim cùng thể loại - Similar movies
View: 1728267
View: 569721
View: 1468530
View: 449095
View: 44091
View: 1523838
View: 365697
View: 600792
View: 658624
View: 676802
 
Copyright © 2009 - 2012 PhimBook.Com Phim Online Entertainment Network
Privacy Policy | DMCA Takedown
phim phu de online xem phim If you have any legal issues please contact appropriate media file owners / hosters.